2073 BS, 4th semester

  Anshika Bhushal Dilip Kumar Singh Ganga Bhandari Goma Luitel Khushbu Kumari Chaudhari Krishna Kumari Kushwaha Kumari Dipika Pramila Pancha Rakshya Khadka Rita Pangeni Rushma Karki Sanju Bhandari Shivaraj Bhushal Sunita Rai Supriya...